News

Panawagan sa abstrak: Ika-4 na Pambansang Kumperensiya sa Panitikang Pambata ng Pilandokan, Inc.

Inaanyayahan ng Pilandokan Inc. (Pambansang Samahan ng mga Iskolar, Tagapagtaguyod, at Guro ng Panitikang Pambata), katuwang ang Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas – Diliman, ang mga guro, manunulat, at mananaliksik na magsumite ng abstrak ng pananaliksik para sa Ika-4 na Pambansang Kumperensiya sa Panitikang Pambata na may temang “Panitikang Pambata sa Edukasyong Multilinggwal at Programang K-12” na idadaos sa Pulungang Claro M. Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas – Diliman mula ika-18 hanggang ika-20 ng Hulyo, 2013.

Ang kumperensiyang ito ay pagtugon sa pangangailangan para sa patuloy na pag-alam sa kalagayan at ikauunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas sa panahon ng nagbabagong sistema ng edukasyon sa bansa. Pokus ng paksa ng kumperensiya ang bisa ng panitikang pambata sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pagsisimula ng programang K-12 ng Kagawaran ng Edukasyon, partikular ang edukasyong multilinggwal sa pamamagitan ng Mother Tongue Based-Multilingual Education (MTB-MLE), mahalagang sisyasatin ang nilalayong hulma ng bata sa proseso ng at sa pagtatapos ng pag-aaral sa antas primarya at sekondarya bilang paghahanda sa paghahanapbuhay, sa pagtuntong sa mas mataas na edukasyon, sa pagpapaunlad ng kasanayan, o sa pagnenegosyo. Kaugnay nito, esensyal na mabigyang-pansin ang espasyo ng panitikang pambata na kaagapay sa kabuuan ng paghubog sa kabataang Pilipino.

Nilalayon ng kumperensiya na:

Higit na mapalawak ang kaalaman sa mundo ng panitikang pambata at ang papel nito sa pagtuturo at pagkatuto ng batang Pilipino.

Magbahaginan ng mga kaalaman at insayt sa mga pagbabagong nagaganap sa mundo ng literaturang pambata at ng batang Filipino at sa papel ng iba’t ibang institusyon, partikular ng paaralan, na siyang katugon sa pagbabagong ito.

Matukoy ang pinakamakabuluhan sa mga pagbabagong nagaganap sa wika, sa pampanitikang pamamaraan, at sa perspektiba sa bata tungo sa pagpapaunlad ng panitikang pambata sa Pilipinas bilang karapat-dapat na paksa ng akademikong diskurso.

Makapagbuo ng mga kongkretong panukala, kaugnay ng paksa sa bisa ng panitikang pambata sa edukasyong multilinggwal at sa programang K-12 at mga gawaing nakakawing sa bata at sa literature para sa kanila.

Mapasigla ang samahan ng mga guro, manunulat, at mananaliksik sa pamamagitan ng pagkomit sa mga gawaing matutukoy na importante kaugnay ng mga nagaganap na pagbabago sa edukasyon sa kasalukuyan.

Mahikayat ang mga guro, mananaliksik, manunulat, at iba pang kalahok na malikhaing tumugon sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbubuo ng panitikang pambatang nakaugat o halawa sa kanilang karanasan na magagamit bilang kasangkapan sa pagtuturo.

Mga Posibleng Paksa:

Ang paksa ng abstrak ay maaaring umikot (bagama’t hindi limitado) sa sumusunod:

Pagsasalin, muling pagsasalaysay, at paglikha ng akdang pambata gamit ang mga wikang rehiyonal at lokal na material;

Pagtuturo ng/sa iba’t ibang disiplina/eryang akademiko gamit ang panitikang pambata;

Paglikha ng mga gamit panturo;

Pananaliksik sa wika at kultura kaugnay ng panitikang pambata;

Mga panimulang karanasan at mahuhusay na praktis sa pagpapatupad ng programang K-12 sa mga paaralan;

Ebalwasyon ng panitikang pambata sa panahon ng implementasyon ng programang K-12 at ng edukasyong multilinggwal;

Pagdalumat sa bata/mag-aaral na Pilipino sa pagsisimula ng programang K-12 at MTB-MLE

Proseso sa Pagsusumite at Ilang Pangangailangan:

Lahat ng abstrak (sa Filipino o sa Ingles) ay nararapat maisumite bago o sa ika-11 ng Marso, 2013 sa pamamagitan ng pilandokan2013@gmail.com. Bawat abstrak ay may 250-500 bilang ng mga salita. Kailangang maipakita ng abstrak ang mahahalagang detalye (e.g. mga layunin, pamamaraan, Kinasapitan) ng papel.

Isama ang sumusunod na impormasyon sa pagsusumite: buong pangalan ng/ng mga may-akda, paaralan/instistusyong kinabibilangan, e-mail address, bilang ng telepono at cellphone.

Susuriin ang mga abstrak ng lupon ng mga kasapi ng Pilandokan. Magpapadala sa mga may-akda ng abstrak/pag-aaral ng liham ng pagtanggap/pagtanggi sa papel, kasama ang ilang detalye sa rehistrasyon, bago o sa ika-25 ng Marso, 2013 sa pamamagitan ng e-mail. Lahat ng detalye ng impormasyon tungkol sa paraan ng paglalahad, tiyak na petsa, oras, at pangyayarihan ay ipadadala bago matapos ang buwan ng Hunyo 2013.

May diskuwento sa registration fee ang mga mapipiling tagapaglahad ng papel (mula PhP 3,500 tungong PhP 2,500). Lahat ng tagapaglahad ay inaasahang mag-aasikaso ng kanilang tutuluyan/titirahan at kanilang transportasyon papunta sa pook na pagdarausan ng kumperensiya. Gayunman, para sa ilang detalye ng akomodasyon, maaaring kontakin si Prop. Will Ortiz sa numerong 0918-5912766.

Advertisements

2 thoughts on “Panawagan sa abstrak: Ika-4 na Pambansang Kumperensiya sa Panitikang Pambata ng Pilandokan, Inc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s