News

Forum sa Ortograpiyang Filipino ng KWF ngayong Marso

ortog_educAng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) at Kolehiyo ng Edukasyon ng UP Diliman ay magdaraos ng tatlong araw na Konsultatibong Forum sa Ortograpiyang Filipino sa Marso 11-13, 2013 mula 8:00 nu hanggang 5:00 nh sa Benitez Auditorium, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon.

Layunin ng konsultatibong forum na muling suriin at pag-aralan ang mga luma at kasalukuyang gabay sa ortograpiyang Filipino upang makabuo ng napapanahon at episyenteng sistema na magagamit ng lahat ng katutubong wika sa bansa.

Ang KWF ang tanging ahensiyang pangwika sa ilalim ng pangangasiwa ng Tanggapan ng Pangulo ng Filipinas na nakatuon sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng mga wikang katutubo sa Filipinas.

Alinsunod sa mga itinakdang kapangyarihan, gawain, at tungkulin nito sa ilalim ng Batas Republika Blg. 7104, na:

(a) Magbalangkas ng mga patakaran, plano, at programa upang matiyak ang higit at patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Filipinas;

at

(h) Magsagawa sa mga antas na pambansa, rehiyonal, at lokal ng mga pagdinig pampubliko, kumperensiya, seminar, at iba pang mga pangkatang talakayan upang umalam at tumulong sa paglutas ng mga suliranin at mga isyung may kaugnayan sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at iba pang mga wika ng Filipinas;

ang Konsultatibong Forum sa Ortograpiyang Filipino ay isa sa marami pang talakayang handog ng KWF sa mamamayang Filipino ngayong 2013.

Ito ay bukas sa publiko. Magpunta lang sa sa Benitez Auditorium sa araw ng forum at magpatala.

3 thoughts on “Forum sa Ortograpiyang Filipino ng KWF ngayong Marso

    • Magandang umaga. Pumunta lang po sa Benitez Auditorium, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon sa araw ng forum at doon magpatala. Bukas ito sa publiko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s