News

Call for entries: KWF Gawad Sanaysay 2014

kwf1991

Noon pang 1967, itinataguyod na ng Komisyon sa Wikang Filipino ang Gawad KWF sa Sanaysay (dating Gawad Surian sa Sanaysay-Gantimpalang Collantes), ang taunang timpalak sa sanaysay kaalinsabay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Nilalayon ng timpalak ang patuloy na pagpapatalas, pagniningas, at pagpapataas ng antas ng wikang pambansa.

Ngayong 2014, ang timpalak sa sanaysay ay pagsulat na alinsunod sa temang Wika ng Pagkakaisa. Ang mga lahok ay kinakailangang dalhin nang personal o ipadala sa koreo hanggang 20 Hunyo 2014 lamang. Ang mga ipinadala sa pamamagitan ng e-mail ay hindi tatanggapin.

Mga Tuntunin

1. Ang Gawad KWF sa Sanaysay ay bukás sa lahat maliban sa mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

2. Ang lahok ay dapat tumalakay sa temang Wika ng Pagkakaisa na nagsasalaysay ng negosasyon ng kapayapaan upang maipakita ang papel ng wikang Filipino sa ganitong klase ng gawain. Inaasahan ang saliksik hinggil sa mga kasunduang pangkapayapaan sa ating lipunan. Inaasahan din na may angkop itong talababa at listahan ng sanggunian.

3. Kailangang nasusulat sa Filipino ang lahok, orihinal, hindi pa nailalathala at hindi rin salin sa ibang wika. Marapat na hindi ito magkukulang sa 15 pahina at hindi rin sosobra sa 30.

4. Sapagkat gabay ang pananaliksik, marapat ang paggamit at pagbanggit ng sanggunian sa pormang MMP (KWF Manwal sa Masinop na Pagsulat) sa mga talababa, atbp.

5. Ang lahok ay kailangang may apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisado (Font-12, Arial), may dobleng espasyo at isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaimprenta sa short bond paper (8 ½ x 11 pulgada).

6. Ang soft copy ng lahok ay kailangang ilagay sa isang compact disc (CD). Kinakailangang magtaglay lamang ng sagisag-panulat (pen name) at hindi tunay na pangalan ng kalahok ang dokumento sa soft copy man o sa nakaimprentang kopya.

7. Hindi patatawarin ang sino mang mahuhuli at mapapatunayang nangopya. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nito sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

8. Anumang pasiya ng Lupon ng Inampalan ay pinal at hindi na maipaghahabol. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi na ibabalik sa mga kalahok at angkin ng KWF ang karapatang mailathala ang mga nagwaging lahok nang walang royalty sa mga may-akda.

9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod: una, P30,000; pangalawa, P20,000; pangatlo, P15,000. Lahat ng lalahok ay tatanggap ng Katunayan ng Paglahok.

10. Isang selyadong No. 10 envelope na maglalaman ng hiwalay na Sanaysay 2014 pormularyo sa paglahok para sa buong detalye ng nagsalin (maaaring i-download sa www.kwf.gov.ph) kasama ang dalawang retrato (2×2) at maikling biodata.

11. Ipadala ang lahok (na may apat na kopya), pormularyo ng aplikasyon na may kalakip na larawan ng may akda at CD sa:

Lupon sa Timpalak 2014
Komisyon sa Wikang Filipino
2F Watson Bldg., 1610 JP Laurel St.,
San Miguel, Manila 1005

Para sa kaukulang tanong, sumulat sa komfil.gov@gmail.com o tumawag sa (02) 736- 2524; 736-2519 at hanapin si Jose Evie G. Duclay. Bisitahin rin ang http://www.kwf.gov.ph para sa karagdagang impormasyon.

I-click ang link sa ibaba para makuha ang pormularyo sa paglahok ng KWF Gawad Sanaysay 2014:
Sanaysay 2014 pormularyo

Press release from Komisyon sa Wikang Filipino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s